Политика по качество и околна среда

Визия и политика по качество и околна среда на Сен-Гобен България ЕООД, направление Вебер

Основните намерения на ръководството за управлението на качеството и околната среда в дейността на дружеството са:

Да поддържа функционираща система за управление на качеството и околната среда, основана на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и Наредба РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Да осигури кадрови, материален и финансов ресурс за качествено изпълнение на основните и спомагателни производствени процеси в Дружеството и опазването на околната среда при спазване на националните и международни правни, административни и нормативни изисквания, и с прилагане на добрите практики по управление на качеството и околната среда.

Най-важните основни принципи при управлението на производството и търговията на сухи строителни смеси, мазилки, бои и топлоизолационни системи, които ръководството прилага в дейността си са:

 • Мярка за качество на предлаганите от Дружеството продукти е мнението на клиентите ни. Тяхната оценка е решаваща;
 • На клиентите ни да се доставят само висококачествени продукти, напълно отговарящи на показателите, обявени в техническите спецификации и стандартите;
 • Създаване на доверие към продуктите и марката ни в обществеността, администрацията, партньорите и публичното пространство;
 • Управление на рисковете и аспектите, свързани с околната среда;
 • Поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и околната среда.

Стратегическите цели, които ръководството на Дружеството поставя като ръководно начало в дейността си по управление на качеството и околната среда, се съдържат в следващата декларация.

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Ръководството на Сен-Гобен България ЕООД

за ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Сен-Гобен България ЕООД е една от основните фирми в страната за производство на строителни материали.

Дружеството предлага на клиентите си – физически и юридически лица, бързо и качествено обслужване при изпълнение на доставките своевременно и взаимноизгодно.

В условията на изключително силната конкуренция на пазара на строителни продукти

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

ПОСТОЯННО ДА УДОВЛЕТВОРЯВА ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ С ПОСТОЯННО ВИСОКО КАЧЕСТВО, НА КОНКУРЕНТНА ЦЕНА, ОТГОВАРЯЩИ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ, УПРАВЛЯВАЙКИ ЗДРАВНИТЕ РИСКОВЕ, КОИТО ПОРАЖДАТ ПРОДУКТИТЕ ПО ВЕРИГАТА НА ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА ДО КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, С ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА, СПАЗВАЙКИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

За постигане на обявената Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, ръководството на дружеството си поставя следните

ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА:

 1. Повишаване конкурентноспособността на Сен-Гобен България ЕООД сред фирмите, предлагащи на пазара сухи  строителни смеси, лепила и мазилки, чрез непрекъснато подобряване на техническите им показатели, усъвършенстване на формите на предлагане и обслужване на клиентите и подпомагането им за правилното използване на продуктите, избягвайки замърсяването на околната среда и управлявайки здравните рискове.
 2. Поддържане и непрекъснато подобряване на внедрената система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, гарантираща оптимално управление на фирмените процеси и повишаване на резултатността и спрямо качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
 3. Премахване на опасностите, овладяване и намаляване на фирмените рискове по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа, взимайки под внимание външните и вътрешни обстоятелства, нормативните изисквания и други изисквания на заинтересовани страни, които са от значение за стратегическата ни насоченост и влияят върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
 4. Поддържане на постоянна комуникация, обратна връзка и партньорство с клиентите за непрекъснато изясняване на потребностите и задоволяване на изискванията им.
 5. Непрекъснат процес на поддържане и обновяване на квалификацията на персонала, подобряване инициативността, мотивацията и координацията на персонала и партньорите на Дружеството.
 6. Постоянен процес на подобряване вътрешната комуникация, информираност, консултации и участие на персонала по въпроси, свързани с качеството на работа, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа. Консултиране и информиране на подизпълнители и посетители по отношение на околна среда, здраве и безопасност при работа, опериращи на територията на фирмените производствени обекти. Предоставяне на необходимата информация относно предлаганите продукти на клиентите.
 7. Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия за работа за персонала, подизпълнителите и заинтересованите контрагенти на Дружеството, както и провеждане на мероприятия за  предотвратяване  на злополуки, наранявания и професионални заболявания.
 8. Въвеждане и поддържане на добри производствени практики на световно ниво, насочени към клиента, персонала на фирмата, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа в районите на действие на нашите производствени предприятия.

За изпълнение на обявената политика и основни цели ръководството на дружеството, подпомагано от Координатор за системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа прилага следните средства и методи:

 • Постоянно насърчаване осъзнаването на качеството при производството чрез управлението му на всички равнища;
 • Оптимално обучение, мотивиране, консултиране, информиране, участие на всички сътрудници и партньори;
 • Контрол за спазване изпълнението на регламентите, нормативните изисквания и предписанията;
 • Идентифициране, оценяване и управление на аспектите и рисковете на околната среда, здраве и безопасност при извършване на работните дейности;
 • Провеждане на надеждно наблюдение и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие или риск върху околната среда, здравето и безопасността при работа;
 • Минимизиране на вредното въздействие върху околната среда и предотвратяване на замърсяването от извършваните дейности, включително  оптимизиране на ресурсното потребление и управление на генерираните отпадъци;
 • Провеждане на мероприятия, целящи нулеви равнища на трудови злополуки, наранявания и заболявания;
 • Овладяване изпълнението на процесите във всички производствени  звена чрез точно описване и регламентиране на дейностите;
 • Включване на външните ни доставчиците за основни и допълнителни суровини и материали в системата за производствен контрол на качеството;
 • Редовно преразглеждане на политиката и актуализиране на декларираните цели по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа;
 • Въвеждане на коригирщи мерки и дейности по подобряване в резултат на   възникнали или възможни неблагоприятни ситуации и събития, свързани с качеството на предлаганите продукти, опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа.

Ръководството на дружеството е убедено, че прекият производствен персонал на Сен-Гобен България ЕООД ясно осъзнава решаващата роля на качеството за изпълняваните дейности и поемане на официален ангажимент към околната среда, здравето и безопасността при работа като условие за развитието и успеха на фирмата, и е уверено, че всеки съобразно своите правомощия, отговорности  и компетентност ще допринесе за изпълнение и развитие на обявената политика, цели и интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО ДЕКЛАРИРАМ:

Личната си ангажираност и отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за изпълнение  на целите и за поддържане на интегрирана система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.

 Иван Русев

/Финансов и Оперативен Директор/

 

01.06.2021 г.                                                                                  

 

Сравнете