Политика по качество и околна среда

Визия и политика по качество и околна среда на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, направление Вебер

Основните намерения на ръководството за управлението на качеството и околната среда в дейността на дружеството са:

Да поддържа функционираща система за управление на качеството и околната среда, основана на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и Наредба РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Да осигури кадрови, материален и финансов ресурс за качествено изпълнение на основните и спомагателни производствени процеси в Дружеството и опазването на околната среда при спазване на националните и международни правни, административни и нормативни изисквания, и с прилагане на добрите практики по управление на качеството и околната среда.

Най-важните основни принципи при управлението на производството и търговията на сухи строителни смеси, мазилки, бои и топлоизолационни системи, които ръководството прилага в дейността си са:

 • Мярка за качество на предлаганите от Дружеството продукти е мнението на клиентите ни. Тяхната оценка е решаваща;
 • На клиентите ни да се доставят само висококачествени продукти, напълно отговарящи на показателите, обявени в техническите спецификации и стандартите;
 • Създаване на доверие към продуктите и марката ни в обществеността, администрацията, партньорите и публичното пространство;
 • Управление на рисковете и аспектите, свързани с околната среда;
 • Поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и околната среда.

Стратегическите цели, които ръководството на Дружеството поставя като ръководно начало в дейността си по управление на качеството и околната среда, се съдържат в следващата декларация.

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Ръководството на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, направление Вебер за Политиката по качество и околна среда

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД – направление Вебер е една от основните фирми в страната за производство на строителни материали.

Дружеството предлага на клиентите си – физически и юридически лица, бързо и качествено обслужване при изпълнение на доставките своевременно и взаимноизгодно.

В условията на изключително силната конкуренция на пазара на строителни продукти,

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО е:

ПОСТОЯННО ДА УДОВЛЕТВОРЯВА ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ С ПОСТОЯННО ВИСОКО КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩИ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ И НА КОНКУРЕНТНА ЦЕНА, С ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СПАЗВАЙКИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА.

За постигане на обявената Политика по качество и околна среда, ръководството на Дружеството си поставя следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА:

 1. Повишаване конкурентоспособността на Дружеството сред фирмите, предлагащи на пазара сухи строителни смеси, лепила и мазилки чрез непрекъснато подобряване на техническите им показатели, усъвършенстване на формите на предлагане, добро обслужване на клиентите и подпомагането им за правилното използване на продуктите, избягвайки замърсяването на околната среда.  
 2. Поддържане и непрекъснато подобряване на внедрената система за управление на качеството и околната среда, гарантираща оптимално управление на фирмените процеси и повишаване на резултатността й спрямо качеството и околната среда.
 3. Овладяване на фирмените рискове, взимайки под внимание външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за стратегическата ни насоченост и влияят върху качеството и околната среда.
 4. Поддържане на постоянна комуникация, обратна връзка и партньорство с клиентите за непрекъснато изясняване на потребностите и задоволяване на изискванията им.
 5. Непрекъснат процес на поддържане и обновяване на квалификацията на служителите, подобряване инициативността и мотивацията на персонала и партньорите на Дружеството.
 6. Постоянен процес на подобряване вътрешната комуникация и координацията в Дружеството и с партньорите.
 7. Осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда за персонала и клиентите на Дружеството.
 8. Въвеждане и поддържане на практики, насочени към опазване на околната среда в районите на действие на нашите производствени предприятия.
 9. Въвеждане и поддържане на добри производствени практики на световно ниво, насочени към клиента, персонал на фирмата и околната среда.

За изпълнение на обявената политика и основни цели ръководството на Дружеството, подпомагано от упълномощения представител на ръководството за системата за управление на качеството, прилага следните средства и методи:

 • Постоянно насърчаване осъзнаването на качеството при производството чрез управлението му на всички равнища;
 • Оптимално обучение и мотивиране на всички сътрудници и партньори;
 • Контрол за спазване изпълнението на регламентите и предписанията;
 • Идентифициране, оценяване и управление на аспектите и рисковете на околната среда при извършване на работните дейности;
 • Провеждане на надеждно наблюдение и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие или риск върху околната среда;
 • Минимизиране на вредното въздействие върху околната среда и предотвратяване на замърсяването от извършваните дейности, включително оптимизиране на ресурсното потребление и управление на генерираните отпадъци;
 • Овладяване изпълнението на процесите във всички производствени звена чрез точно описване и регламентиране на дейностите;
 • Включване на външните ни доставчиците за основни и допълнителни суровини и материали в системата за производствен контрол на качеството;
 • Редовно преразглеждане на политиката и актуализиране на декларираните цели по качество и околна среда;
 • Въвеждане на коригиращи мерки и дейности по подобряване в резултат на възникнали или възможни неблагоприятни ситуации и събития, свързани с качеството на предлаганите продукти и опазването на околната среда.

Ръководството на Дружеството е убедено, че прекият производствен персонал на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД – направление Вебер ясно осъзнава решаващата роля на качеството за изпълняваните дейности и поемане на официален ангажимент към околната среда като условие за развитието и успеха на фирмата, и е уверено, че всеки, съобразно своите правомощия, отговорности и компетентност ще допринесе за изпълнение и развитие на обявената политика, цели и система за управление на качеството и околната среда.

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО ДЕКЛАРИРАМ:

Личната си ангажираност и отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на Политиката по качество и околна среда, за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за изпълнение на целите по качество и околната среда, и за поддържане на система за управление на качеството и околната среда.

Снежана Семова,
Управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, направление Вебер

 

01.06.2018 г.