Правила за промоционална кампания "Лепи плочки, събирай точки"

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА ЗА НАГРАДИ НА СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ WEBER

Промоцията за награди на Weber („Промоцията“) е програма за лоялни клиенти, базирана на принципа на събиране на бонус точки, и предназначена за клиенти, които закупуват продукти с марката „Weber ” и отговарят на условията за участие в Промоцията (виж по-долу). Организатор на Промоцията е направление „Weber“ на „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление област София, община Костинброд, гр. Костинброд 2230, „Индустриална зона”, ул. „ Император Константин Велики” № 13, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 131234803   („Weber“/ “Дружеството“).

Всякаква кореспонденция, отнасяща се до Промоцията, следва да се изпраща до Weber на адреса на Дружеството, посочен по-горе, или на следния и-мейл адрес: office@weber.bg.

Тези правила („Правилата“) уреждат условията за участие в Промоцията, събиране на точки и използването им за получаване на награда от Weber. За да участвате в Промоцията, трябва внимателно да прочетете тези Правила и да ги спазвате.  Правилата са публикувани на уебсайта на Weber www.bg.weber („Сайтът“) и могат да се получат от търговските представители на Weber.

 1.        Условия за участие

Период на промоцията: 02.09.2019 г. – 15.11.2019 г.

1.1   Право да участват в Промоцията имат само дееспособни физически лица, които са навършили 18 години.

1.2  За да бъдете допуснати до участие в Промоцията и да имате възможност да събирате и усвоявате точки, трябва да сте закупили един или повече от продуктите, участващи в Промоцията и произведени от Weber. От задната страна на опаковката (торбата) на продуктите, участващи в Промоцията, се намира промоционалният елемент (специфичната „капка“ на Weber), наричан по-долу „Отрязък“.

1.3 За да участвате в Промоцията трябва да изрязвате и събирате Отрязъци от продуктите, участващи в Промоцията. Всеки изрязан Отрязък Ви носи предварително определен брой точки („Бонус точки“). 

1.4  Можете да събирате Бонус точките си, съгласно условията по-долу и да ги размените впоследствие за награда.

1.5  Следните лица (изброяването не е изчерпателно) не отговарят на условията за участие в Промоцията. Изпращайки своите Бонус точки Вие приемате настоящите условия и потвърждавате, че не попадате в никоя от следните категории:

а) служителите на Дружеството или на неговите подразделения;
б) роднини на такива служители;
в) служители на търговските обекти, които са част от дистрибуционната мрежа на Weber или продават продукти на Weber.

1.6   Вие сте държател на Бонус точките и носите отговорност за тяхната сигурност.

1.7   Ваша отговорност е да осигурите сигурността на информацията, която може да Ви идентифицира и да позволи на трети лица да получат достъп до Вашите Бонус точки и награди. Weber не носи отговорност, ако някой успее да усвои Бонус точки в резултат на това, че не сте предоставили точна и сигурна информация, по която да бъдете намерени. При неизпълнение на задължението си по предходното изречение, Weber няма да носи отговорност, в случай че трето лице усвои Ваши Бонус точки.

1.8   Не можете да използвате своите Бонус точки съответно удостоверяващите ги Отрязъци, за цели, различни от разрешените в настоящите Правила.

1.9   С изпращането на Отрязъците, с което стартирате участието си в Промоцията, Вие се съгласявате, че Дружеството има право да използва предоставените от Вас лични данни за целите на реализиране на Промоцията, включително предаване на наградите, както и за целите на директен маркетинг и провеждане на маркетингови проучвания сред участниците в Промоцията. В случай че не желаете личните Ви данни да бъдат използвани за целите на директен маркетинг, моля да го заявите това изрично в писмен вид на съответния и-мейл адрес по-горе.

 2. Събиране на Бонус точки

2.1   Бонус точки се събират като се изреже промоционалният символ, (капка, с размери 9x11 cm, намираща се на задната част на опаковката, в която е поместено името на продукта), наричана тук „Отрязък“/ „Отрязъци“. В Промоцията участват 4 (четири продукта) произведени от Weber, а именно: webercol стандарт (F600), webercol профи (F601), webercol грес (F606) и webercol флекс (F605).     

 1. Усвояване на Вашите Бонус точки

3.1 За усвояване на Бонус точките ще се счита моментът, в който клиентът изпрати на Weber съответните Отрязъци, срещу които ще бъдат изчислени Бонус точките. Той ще получи съответния артикул („Награда“),  който се полага след направеното изчисление. Списъкът с Награди е предварително подготвен от Weber и представен на клиентите. Той  може да бъде намерен и на Сайта на Weber. Отрязъците трябва да бъдат изпратени в запечатан плик с препоръчано писмо или куриер на адреса на Weber: гр. Костинброд 2230, „Индустриална зона”, ул. „Император Константин Велики” № 13, за отдел "Маркетинг" и Промоционалната кампания "Лепи плочки, събирай точки!"Към него задължително приложете информация по образец (който можете да принтирате или да напишете на ръка). Образецът можете да намерите на www.bg.weber.

3.3   Изчислените Бонус точки се усвояват на принципа на максималния брой Бонус точки, необходим за дадена Награда. По силата на предходното изречение, ако клиентът не е посочил друго, му се предоставя награда, която може да се спечели с Бонус точките изпратени в едно писмо. В случай, че от изпратените в едно писмо Бонус точки, останат такива, които не са усвоени, те не могат да се прехвърлят за следващи Награди. Ако клиентът събере Бонус точки, с които при изчислението им може да получи повече от една награда, то той е длъжен писмено да заяви желанието си за кои награди играе, и да информира Weber в изпратеното до Компанията писмо по образец, който можете да намерите на www.bg.weber".

3.4   Бонус точките  могат да бъдат разменяни само и единствено за Награди, които се предлагат от Weber към момента на усвояването им. Ако дадена Награда към момента не е налична, всеки участник има право да заяви друг тип награда. Липсата на наличности, ще бъде изяснена, с телефонно обаждане и/ или изпращане на e-mail до клиента.

3.5   Усвоени Бонус точки не могат да бъдат усвоявани и използвани повторно.

3.6   Бонус точките  нямат парична стойност и не могат да бъдат разменяни за пари в брой, срещу предмети, различни от включените в Промоцията Награди или прихващани срещу вземания, които Weber има срещу съответен участник в Промоцията.

3.7   Във всеки един момент Weber може да поиска от участник в Промоцията да представи доказателства за реално извършена покупка, срещу която е получил съответен брой Бонус точки, като касов бон, фактура, стокова разписка, др.

 1.        Награди

4.1    Всички Награди, които могат да бъда получавани срещу Бонус точки, се предоставят от Weber, но представляват продукти, произведени от различни производители.

4.2. Награда може да бъде заявена като избраният брой Отрязъци се изпратят плътно запечатани в плик чрез куриер или с препоръчано писмо чрез Български пощи за собствена сметка, като в него бъде приложена контактна информация: (имейл, телефонен номер за връзка и адрес за доставка на Наградата) на посочения по-горе адрес.

4.2   Доставката на заявена Награда се извършва в рамките на 31 (тридесет и един) работни дни от получаване на Отрязъците, освен ако същата не е налична. Доставката се извършва чрез куриер на адреса, посочен в плика с изпратените Отрязъци, или от търговски представител на Weber.

4.3   Дружеството не е продавач, производител и/или търговец на предоставяните в рамките на Промоцията Награди и съответно не носи отговорност за изправността на Наградите след предаването им на участниците в Промоцията. Всички претенции на участници в Промоцията относно функционирането и изправността на получени Награди в рамките на гаранционния им срок, ако има такъв, следва да се отправят директно към производителя на съответната Награда.

 1.        Прекратяване на участието в Промоцията

5.1  Имайки предвид условията и правилата за участие в Промоцията, не е необходимо да заявявате изричното си желание за прекратяване на участието си в нея.

5.2   Weber може да прекрати Вашето участие в Промоцията като анулира и не приеме да размени  Вашите Бонус точки  за награди като Ви уведоми писмено, ако има основания да счита че:

а) сте действали по начин, вреден за Weber Промоцията;
б) сте въвлечени в незаконни или измамни действия;
в) сте извършили нарушения в процеса на  събиране или усвояване на Бонус точки,  или сте нарушили настоящите Правила;
г) сте действали по враждебен, обиден или агресивен начин спрямо персонала на Weber или трета страна-доставчик и умишлено сте предоставили на Weber невярна или подвеждаща информация;

5.3    Ако участието Ви в Промоцията бъде прекратено по решение на Weber, ще изгубите правото да използвате  натрупаните Бонус точки и няма да имате право да претендирате обезщетение от Weber или да ги прехвърлите на друг участник.

 1.        Отговорност

6.1   Weber не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Промоцията като цяло, поради лека или обикновена небрежност, форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура, които се дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Weber.

6.2  Weber не носи отговорност при допусната техническа или друга грешка при изпращане от страна на участник на Отрязъци от продуктите, включени в Промоцията, довела до невалидност на участието.

6.3   Weber не носи отговорност за неполучена Награда от страна на участник, предоставил невалидни данни за контакт (телефон, e-mail, адрес) или променил заявения адрес, без да оповести това обстоятелство.

6.4   Weber не носи отговорност за данъчни задължения, произтичащи от Вашето участие в Промоцията.

 1.        Заключителни разпоредби

7.1   Настоящите Правила влизат в сила на 02.09.2019 г. Weber си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Сайта. Потребителите следва сами да проверяват на Сайта за промени в Правилата и Weber не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

7.2   Събиране и изпращането на Бонус точки, при условията на настоящите Правила е допустимо най-късно до 15 ноември 2019 г. , според датата на пощенското клеймо. Бонус точки, които не са били изпратени в посочения период, се анулират и Вие нямате право да претендирате обезщетение от Weber.

7.3   Промоцията не засяга обичайните условия на търговия между Weber и неговите клиенти, които остават приложими.

7.4   Спрямо настоящите Правила се прилагат законите на България. Всички спорове между Weber и потребителите, възникнали във връзка с Промоцията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.

Политика за начисляване на точки

Настоящата Политика за начисляване на точки е неразделна част от Правилата на Промоцията за награди на Weber („Правилата”). Термините, използвани в настоящата Политика за начисляване на точки, имат същото значение, което е определено в Правилата.

 1. Бонус точки се начисляват, за всеки Отрязък от закупен в дистрибуторската мрежа на Weber продукт. Всеки Отрязък от продукт , част от настоящата програма, носи съответен брой Бонус точки, или:
  1. Един отрязък от опаковка webercol стандарт (F600) – се равнява на 7 (седем) промоционални точки;  
  2. Един отрязък от опаковка webercol профи (F601) – се равнява на 10 (десет) промоционални точки;  
  3. Един отрязък от опаковка webercol грес (F606) – се равнява на 15 (петнадесет) промоционални точки;  
  4. Един отрязък от опаковка webercol флекс (F605) – се равнява на 18 (осемнадесет) промоционални точки.  
 2. Когато има основания да се счита, че сте действали по начин, който нарушава настоящите Правила, Weber може да изиска от Вас обезщетение за направени от него разходи във връзка с усвояването на такива Бонус точки.